Ik ben dol op AT5, maar ik ben ook dol op diamanten

Spreektekst AT5 in de raad: “‘De VVD vindt deze voordracht een lastig punt. We gaan volgende week pas over de toekomstmogelijkheden van AT5 praten. Het plan dat er nu ligt gaat uit van vele miljoenen voor de komende jaren en dat geld is er niet, zegt het college. En daarom is de vraag om geld nu extra ingewikkeld. Wij willen een stabiele toekomst voor AT5, wij willen een spraakmakend AT5, ik ben zelf dol op AT5, ik ben ook dol op diamanten, maar soms heb je daar gewoon het geld niet voor!

De druk die opgevoerd wordt komt zwaar op ons over: ‘’als we nu niet betalen dan kunnen in december de salarissen niet betaald worden’’. En dat willen wij ook niet. Want ik gun AT5 ook een financiële en zonnige toekomst.

Vanuit zakelijk oogpunt zou ik deze 750.000 euro liever als een lening verstrekken omdat ik hoop dat de toekomst zo gunstig zal uitpakken dat terugbetaling op termijn geen probleem zou zijn. Toch zie ik daar op dit moment van af omdat ik de druk op AT5 niet nog verder op wil voeren.

Wij voelen er niet zoveel voor om zomaar 750.000 euro beschikbaar te stellen waarbij we af moeten gaan op een mondelinge boodschap van de commissarissen. Daarom stellen wij als voorwaarde dat er een accountantsverklaring ligt, waaruit inderdaad blijkt dat de huidige situatie inderdaad zo penibel is dat uitstel van dit extra geld fataal zou zijn voor AT5. Als aan die voorwaarde voldaan wordt, kunnen wij instemmen met dit bedrag.

Wel willen we dit bedrag van het voorgenomen bedrag voor lokale media in het programma-akkoord af te halen, en niet zomaar van een begrotingspost die niet gerealiseerd wordt. Daarom steunen we het voorstel dat mevrouw van Roemburg hierover inbrengt.

Motie van Van Roemburg, Ruigrok en Paternotte:

Gehoord de discussie,

Overwegende dat:

– De begroting van AT5 voor 2010 een verwacht tekort vertoont van 750.000 euro;

– AT5 een verzoek heeft gedaan aan de gemeenteraad om dit tekort aan te zuiveren;

– Het tekort is opgebouwd uit de posten ‘fusiekosten’, ‘niet begrote afvloeiingskosten’, ‘achterblijvende reclameverkoop’, ‘achterblijvende winstbijdrage’ en ‘overige’.

En overwegende dat:

– Er 5 miljoen euro is gereserveerd in het coalitie-akkoord 2010-2014 ‘Kiezen voor de stad’ om de lokale media te ondersteunen;

– Het onredelijk en ongepast zou zijn om de begroting van de gemeente Amsterdam te verzwaren met een uitgave van 750.000 euro als er een alternatief voor handen is;

– Dit alternatief gevonden kan worden in de afspraak ‘Lokale Media’ uit het coalitie-akkoord.

 

Besluit om:
I.      In de begroting 2012 het bedrag van 750.000 euro uit de post ‘Lokale Media’ zoals afgesproken in het coalitie-akkoord ‘Kiezen voor de Stad’ over te hevelen naar de post ‘Cultuureducatie’.
De leden van de gemeenteraad,
E.T.W. van Roemburg (GroenLinks)

M. Ruigrok (VVD)

J. Paternotte (D66)

Filmpje! De VVD Gemeenteraadsfractie zet een kanttekening bij de incidentele subsidie aan AT5; Marja Ruigrok zet kort uiteen waarom:

Geef een reactie