ZZP-ers tussen wal en schip

Soms hoor je verschrikkelijke verhalen van ZZP-ers die graag (door) willen werken tijdens of na een uitkering, maar die dat door de regelgeving onmogelijk wordt gemaakt. Voor Marianne Poot en mij reden genoeg om hierover vragen te stellen.

Schriftelijke vragen van de raadsleden mevrouw Poot (VVD) en mevrouw Ruigrok (VVD)inzake de procedure omtrent de aanvraag van een Bbz-uitkering

Amsterdam, 25 april 2014

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

Voor zelfstandig ondernemers die tijdelijk niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien bestaat de Bbz-uitkering. Deze uitkering vult het inkomen aan tot bijstandshoogte. De hoogte van deze uitkering hangt af van de gezinssituatie van de verdere inkomsten van de ondernemer. De Bbzuitkering is een renteloos voorschot. Of het voorschot moet worden terugbetaald, hangt af van het inkomen dat het desbetreffende jaar is verdiend. Op basis hiervan berekent DWI of er geld terugbetaald moet worden of dat er een nabetaling plaats moet vinden.

VVD Amsterdam vangt regelmatig signalen op van zzp’ers die een beroep doen op een Bbzuitkering maar die door omstandigheden tussen wal en schip raken. Hierdoor zijn zij genoodzaakt zijn om reguliere bijstand aan te vragen met veel direct en indirecte financiële en administratieve rompslomp als gevolg.

Gezien het vorenstaande hebben ondergetekenden de eer, namens de fractie van de VVD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Kan het College aangeven op welke problemen en/of knelpunten zelfstandigen stuiten bij het aanvragen van een Bbz-uitkering?

2. Hoeveel businessplannen worden jaarlijks in het kader van een Bbz aanvraag ingediend? Op welke criteria wordt een businessplan getoetst? Hoeveel businessplannen worden afgewezen? Waarop worden deze businessplannen afgewezen? Op welke wijze worden ondernemers met een afgewezen businessplan begeleid?

3. Welke instantie beoordeelt de ingediende businessplannen? Welke kosten zijn hier per businessplan aan verbonden? Kan een businessplan na aanpassing opnieuw worden getoetst?

4. Is er een mogelijkheid om in bewaar te gaan tegen een afwijzing van een businessplan en zo ja, hoe verloopt zo’n procedure?

5. Kan het College aangeven of bij de aanvraag van een Bbz-uitkering de inkomsten van de ondernemer inclusief of exclusief BTW worden gewogen? Wat is hiervoor de achterliggende reden?

6. Hoeveel zelfstandig ondernemers die een Bbz aanvraag doen, krijgen deze uiteindelijk toegewezen? Hoeveel zelfstandig ondernemers die een Bbz aanvraag doen, moeten uiteindelijk een beroep doen op reguliere bijstand?

7. De VVD hoort signalen dat zelfstandigen zich, na afwijzing van een businessplan, uitschrijven bij de Kamer van Koophandel om op deze wijze in aanmerking te komen voor een reguliere bijstandsuitkering. Is het college het met de VVD eens dat dit onwenselijk is en welke concrete maatregelen stelt het College voor om dit te voorkomen?

De leden van de gemeenteraad,

M.C.G. Poot

M.H. Ruigrok

Geef een reactie