Aan de slag met verkeer

Dagelijks wordt er gewerkt aan verkeersveiligheid, nieuwe fietspaden, nieuwe wegen en vele andere zaken die met verkeer en vervoer te maken hebben. Afgelopen week gaven we informatie over de Beurspleinrotonde, de aanpassingen op de Liede en fietsstraten. Lees er hier meer over.

De gemeente Haarlemmermeer wil voor de rotonde van het Beursplein een blijvende oplossing waarbij de verkeersveiligheid voorop staat. Op deze rotonde in Hoofddorp vinden veel ongelukken plaats. Vorig jaar is onderzocht wat op korte, middellange en lange termijn gedaan kan worden om de rotonde veiliger te maken voor al het verkeer, met name voor fietsers en scooters. 

Daarnaast is, vanwege de vele ontwikkelingen in het stadscentrum van Hoofddorp, onderzocht hoe de rotonde en de directe omgeving toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Bij het onderzoek zijn ook de Vervoerregio Amsterdam en de Fietsersbond Haarlemmermeer betrokken.

De rotonde van het Beursplein met rechts op de foto Hotel de Beurs

De rotonde van het Beursplein wordt aangepakt. Foto: Kees van der Veer. 

Korte en middellange termijn

Uit het onderzoek blijkt dat de verkeersveiligheid op korte termijn verbetert door onder andere de aanleg van zogenaamde rabatstroken (rammelstroken) op alle afslagen. Hiermee moet het autoverkeer een scherpere bocht maken als ze de rotonde verlaten. Daarmee gaat de snelheid bij het afslaan omlaag. Andere voorstellen voor de korte termijn zijn betere bebording en het verplaatsen van de drempel en het zebrapad bij de afslag naar het Marktplein. Voor de middellange termijn wordt voorgesteld om de diameter van de rotonde te verkleinen zodat automobilisten de rotonde minder snel kunnen nemen, in combinatie met wat inrichtingsaanpassingen rondom de rotonde.  

Lange termijn

Voor de lange termijn kwamen uit het onderzoek twee opties naar voren. Of de rotonde wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten óf de rotonde blijft behouden en de verkeersdrukte wordt aangepakt. Het vervangen van de rotonde door een kruising betekent dat de locatie Beursplein volledig op de schop moet. Er is dan geen ruimte meer voor de fontein en er moet in de Hoofdvaart gebouwd worden om het verkeer goed te kunnen geleiden. Voor autoverkeer is deze optie gunstig. De verkeerslichten verdelen de auto’s bij drukte goed. Voor voetgangers en fietsers betekent een kruising een verslechtering. Niet alleen krijgen zij dan te maken met wachttijden, uit onderzoek blijkt ook dat binnen de bebouwde kom een rotonde voor fietsers vele malen veiliger is dan een kruising met verkeerslichten.

Aan de slag

De gemeente Haarlemmermeer wil de rotonde behouden en gaat daarom aan de slag met de voorgestelde maatregelen. Omdat verkeersveiligheid een belangrijk thema is worden de korte en middellange termijn maatregelen tegelijk opgepakt. De werkzaamheden starten begin 2022. Het advies over de maatregelen voor de langere termijn neemt de gemeente mee als randvoorwaarde voor de centrumontwikkelingen en toekomstige verkeersplannen.

Gepubliceerd op: 11 mei 2021

Nieuwe ontsluiting bedrijventerrein De Liede

Deel deze pagina

Bedrijventerrein De Liede heeft sinds kort een nieuwe ontsluiting via de Nieuwe Spaarndammerweg. De huidige Spaarnwouderweg blijft in stand en is aangesloten op de Nieuwe Spaarndammerweg. 

Bij de entree van De Liede, bij het viaduct onder de N205, is een nieuwe kruising. Bij deze kruising zijn nieuwe borden geplaatst. De donkergele borden op de foto geven aan de dat de situatie gewijzigd is. Deze staan er tijdelijk. De lichtgele borden geven aan dat bestuurders een voorrangskruising naderen. Deze borden blijven staan.

De nieuwe situatie bij bedrijventerrein De Liede met de nieuwe verkeersborden

De borden bij de nieuwe kruising. Foto: gemeente Haarlemmermeer.

De komende weken wordt er gewerkt aan kabels en leidingen. Daarna brengt de aannemer de belijning aan. Het verkeer ondervindt hier geen hinder van. 

Gepubliceerd op: 11 mei 2021

Ringdijk Haarlemmermeer krijgt reeks fietsstraten

Hilde Postma 

De gemeente Haarlemmermeer is gestart met het verbeteren van de verkeersveiligheid langs de Ringdijk. Ook zullen de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker en leefbaarder gemaakt.

Vincent van Laar, projectbegeleider van de Vervoerregio – die adviseert en meedenkt over de aanleg van fietsstraten – legt uit: ‘Op de dijk is er veel lintbebouwing. Het Rondje Haarlemmermeer is erg geliefd onder wielrenners dus vaak rijdt er een groot aantal fietsers. Op de hele dijk wordt hard gereden en het is moeilijk om er snelheid remmende maatregelen te nemen. In principe mocht je er in de dorpen tot nu toe 30 km/uur maar auto’s rijden er vaak veel te hard. In het verleden zijn er wel chicanes geplaatst: betonblokken waardoor auto’s zigzaggend moesten rijden. Maar daardoor ontstonden andere problemen.’

Fietsstraat Weteringbrug-Noord

Straatbeeld

De gemeente Haarlemmermeer maakt de 30km/uur-gebieden in de dorpen nu korter, maar de Vervoerregio en de gemeente willen dan ook wel echt dat de snelheid daar gegarandeerd is. Vincent: ‘Maar dat lukt niet als het straatbeeld hetzelfde blijft. De ervaring leert dan dat mensen toch hetzelfde blijven doen wat ze altijd al deden: hard rijden. Daarom is het plan om bij de lintdorpen fietsstraten aan te leggen: dat geeft wél een 30km/uur uitstraling. Het is ook comfortabel voor fietsers en de  verkeersveiligheid verbetert.’

Tevreden

Bij een project aan de Nieuwe Meerdijk werd de eerste fietsstraat aangelegd – waarbij de Vervoerregio mee-investeerde – en daar waren bewoners tevreden over, zegt Vincent. ‘Met dat als voorbeeld gaan nu ook andere dorpen langs de Ringvaart rondom de Haarlemmermeer – zoals Vijfhuizen, Zwanenburg en Rijssenhout – de dijk zo inrichten: er wordt een heel aantal fietsstraten aangelegd. Dus veel lintdorpen krijgen nu fietsstraten met een duidelijke 30km/uur uitstraling.’

Verblijfsklimaat

Rik Froma, verkeerskundige van de gemeente Haarlemmermeer, vult aan: ‘De fietsstraten leggen we aan op plekken waar een zogenaamd ‘verblijfsklimaat’ is. Dat wil dat er bebouwing is en voorzieningen zijn en de verkeersintensiteit onder de 2500 voertuigen per dag ligt. Daar zal de auto voortaan ‘te gast’ zijn en mag hij hooguit 30 km/uur rijden.’

Fietsstraat Burgerveen

Onderhoud

In de overige delen binnen de dorpen wordt de maximumsnelheid juist opgetrokken naar 50km/uur. Waar dat het geval is worden brede fietsstroken aangelegd. ‘Dat gaan we doen als we groot onderhoud gaan uitvoeren; dat kan soms een tijdje duren.’

Knip

Buiten de dorpen blijft de Ringdijk 60km/uur-gebied. ‘Op sommige strategische punten sluiten we de dijk af voor autoverkeer. Zo’n knip maken alleen op plekken waar er een goede alternatieve route voorhanden is die niet al te ver om is. Op die gedeeltes krijgen alleen fietsers toegang tot de dijk.’

Een overzicht van de plannen op de ringdijk. Het plaatje is hier en daar aan verandering onderhevig: zo komt er vooralsnog geen fietsstraat in Lijnden en wordt in Nieuwebrug/Vijfhuizen de mogelijkheid tot een knip onderzocht.

Ophogen dijk

De werkzaamheden vinden niet tegelijkertijd plaats, maar na elkaar om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Daarnaast sluiten de maatregelen aan op eerder geplande werkzaamheden, zoals het ophogen van de dijk. Wil je meer informatie over de gekozen maatregelen? Bekijk de meest gestelde vragen of bekijk de werkzaamheden per dorp.

Planning

Over de uitvoering en locaties van de ‘knippen’ volgen informatiebijeenkomsten. Zie planning.

Geef een reactie