VVD deelt de lakens uit

De VVD is wederom als grootste partij uit de gemeenteraadsverkiezingen 2022 gekomen. Met 8 zetels door 11.109 VVD stemmen zijn we met afstand aan kop gezet. Aan de slag! Geheel tegen de landelijke trend in is de VVD Haarlemmermeer de gegroeid en de zijn de lokale partijen kleiner geworden. Ontegenzeggelijk een resultaat van onze gezamenlijke inspanningen bij onze lokale campagne. Een resultaat waar we met recht trots op kunnen zijn. Zelf ben ik ook trots op mijn 675 voorkeurstemmen.

Dankbaar en trots dat zoveel Haarlemmermeerders voor de lokale VVD hebben gekozen, voelen we de verantwoordelijkheid voortvarend aan de slag te gaan. Stap 1 is het vormen van een coalitie. Donderdagochtend, direct na de voorlopige einduitslag, heeft de VVD-fractie Lijsttrekker Jurgen Nobel en Beryl van Straten op pad gestuurd. Dit nadat de fractie wederom Beryl van Straten en Trudie van ’t Hull-Bettink als respectievelijk fractievoorzitter en vice-fractievoorzitter in positie hebben gebracht. 
De eerste gesprekken hebben vrijdag met alle partijen die gekozen zijn om plaats te nemen in de raad plaatsgevonden.

Woensdag 23 maart laten onderhandelaars Nobel en van Straten het volgende weten aan alle partijen:

“Vrijdag 19 maart hebben de eerste informele gesprekken plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van alle nieuwe raadsfracties van de gemeente Haarlemmermeer. 

Alle fracties hebben de moeite genomen om hun input mee te geven voor het formatieproces.  We willen iedereen bedanken voor deze input en de prettige informele gesprekken.

Tijdens deze gesprekken zijn door bijna alle partijen een drietal zaken benoemd die een globaal beeld geven over hoe partijen aankijken tegen de verkiezingsuitslag en het vervolgproces. 

Tijdens de gesprekken hebben we beloofd om woensdag 23 maart op hoofdlijnen te delen welke zaken door vrijwel alle fracties worden benoemd en welke vervolgstappen hieruit logischerwijs zouden moeten volgen.

Onderstaande punten zijn door veel partijen benoemd en geven globaal een beeld van hoe partijen aankijken tegen de verkiezingsuitslag en de formatie.

Allereerst zou de VVD als winnaar en grootste partij serieus in gesprek moeten gaan met andere winnaars. Hierbij werden de fracties van D66 en GroenLinks door veel partijen expliciet genoemd. 

Om die reden zullen we om tot een zorgvuldig formatieproces te komen met beide partijen afzonderlijk een tweede gesprek voeren. Alvorens er eventuele verdere stappen zullen worden gezet, zal hier nader over gecommuniceerd worden. 

Verder gaven veel fracties aan dat een nieuw te vormen college kan bestaan uit vijf wethouders. 

Tot slot werd door de meeste fracties aangegeven dat een coalitie van meer dan vier partijen als onwenselijk wordt gezien. 

Vriendelijke groet,

Jurgen Nobel en Beryl van Straten

Advies Pieter Litjens

Beste Beryl en Jurgen,

Op jullie verzoek heb ik gisteren gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van vijf politieke partijen, om te mogelijkheden van een vorming van een coalitie te verkennen. Ik heb achtereenvolgens gesproken met vertegenwoordigers van D66, Groen Links, HAP, het CDA en de PvdA.

In een eerste reeks van verkennende gesprekken hebben jullie opgehaald dat er breed de wens bestond om in gesprek te gaan met de winnaars van de verkiezingen, D66 en Groen Links. Ook hebben jullie meegekregen dat de meeste partijen de voorkeur geven aan een stabiele coalitie, bij voorkeur bestaande uit niet meer dan vier partijen.

De gesprekken waren zonder uitzondering constructief van toon. Partijen gaven duidelijk aan op zoek te zijn naar de verbinding, legden geen zogeheten ‘breekpunten’ op tafel, maar gaven aan op welke manier zij invulling wilden geven aan het aanpakken van de forse opgaven waar de gemeente Haarlemmermeer voor gesteld staat. Het behoud van de (sociale) leefbaarheid, het oplossen van het nijpende woningtekort, de transitie naar een duurzame gemeente, een gezonde economie en dito arbeidsmarkt en een toekomstbestendig perspectief voor Schiphol waren onderwerpen die door allen genoemd werden. 

Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken adviseer ik jullie om HAP, D66 en het CDA uit te nodigen om met hen de mogelijkheid van het vormen van een coalitie te bespreken.De inhoudelijke verschillen tussen deze vier partijen zijn uiteraard aanwezig, maar zijn minder groot dan de inhoudelijke verschillen met Groen Links en de PvdA. Daarnaast wordt hiermee gehoor gegeven aan de wens om partijen die een positief resultaat geboekt hebben bij de verkiezingen aan tafel te hebben (dat geldt zowel voor D66 als de VVD) en wordt tegelijkertijd recht gedaan aan de positief ervaren samenwerking met de partijen uit de vorige periode.

Mocht u naar aanleiding van dit advies een nadere toelichting willen, dan hoor ik dat graag van u. 

Met vriendelijke groet en dank voor het in mij gestelde vertrouwen,

Pieter Litjens

Geef een reactie