Duurzaam inkopen? Graag, maar dan wel makkelijk

Nr. 8 Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Ruigrok (VVD) inzake effectiviteit duurzaamheidsbeleid

Amsterdam, 11 januari 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding. Het onafhankelijke adviescollege administratieve lasten Actal schreef deze week in een advies aan staatssecretaris Atsma dat het ‘duurzame’ inkoopbeleid van de overheid fundamenteel moet worden herzien. Het “levert geen bijdrage aan het milieu, maar kost wel honderden miljoenen euro’s aan administratie- en uitvoeringskosten. Bovendien remt het innovatie en leidt het tot oneerlijke concurrentie (NRC Handelsblad van 8 januari 2011).” Naar aanleiding van het advies van Actal heeft de fractie van de VVD verschillende vragen.

De fractie van de VVD vindt duurzaam inkopen belangrijk. Mei 2010 werd de nieuwe versie van de Amsterdamse Leidraad Duurzaam Inkopen gelanceerd. Hiermee wordt duurzaamheid (rekening houden met bijvoorbeeld herkomst, productiewijze en grondstofgebruik van een product) ingebed in het inkoopproces. Amsterdam heeft bijvoorbeeld de ambitie om haar organisatie zoveel mogelijk te huisvesten in CO2 neutrale gebouwen, zonder uitstoot van fossiele brandstoffen. De catering in de bedrijfskantine moet 40% biologische producten aanbieden en wil naar 80% biologische producten. Amsterdam oefent, met een jaarlijks inkoopvolume van ruim één miljard euro, veel invloed uit op de leveranciersmarkt.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, mede namens het duoraadslid de heer M.F.G. Piek, beiden namens de fractie van de VVD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van het advies van de Actal aan staatssecretaris Atsma inzake het duurzame inkoopbeleid van de overheid? Zo ja, is het college van mening dat de door de Actal geschetste problemen ook van toepassing zijn op de gemeente Amsterdam? Graag een uitleg.
  2. Is het college het eens met de opstellers van het Actal-advies dat duurzaamheid een complex begrip is en dat ontwikkelingen op dit gebied aan de orde van de dag zijn? Zo ja, zijn met het oog op deze complexiteit en ontwikkelingen relatief statische criteria zoals in de Leidraad Duurzaam Inkopen 2 geschikt middel om duurzaamheid te stimuleren?Graag een uitleg.
  3. Is het college van mening dat, naar aanleiding van het advies van de Actal, het duurzame inkoopbeleid van de gemeente Amsterdam herijkt moet worden? Zo nee, waarom niet?
  4. Kan het college aangeven wat de omvang van de administratieve lasten is die in Amsterdam gemoeid is met duurzaam inkoopbeleid? Graag een uitleg.

Het lid  van de gemeenteraad

M.H. Ruigrok

Geef een reactie