Uitstappremie blijft eenmalige uitkering

Op verzoek van de VVD-fractie heeft de commissie Kunst Sport en Zorg (KSZ) van de gemeenteraad op 12 december gedebatteerd over de Uitstapregeling. Aanleiding was het gerucht dat de gemeente van plan was de Uitstappremie voor MC Theater en het Maria Austria Instituut (MAI) in drie jaarlijkse termijn uit te keren en niet in een keer.

De Uitstapregeling biedt kunstenplaninstellingen de mogelijkheid om een eenmalige som te ontvangen die gelijk staat aan drie jaar subsidie op voorwaarde dat ze geen subsidie meer zullen aanvragen voor een volgend kunstenplan. Het idee voor een uitstapmogelijkheid komt van de kunstraad die op deze manier het cultureel ondernemerschap en de doorstroming in het kunstenplan wil bevorderen. De regeling is in november 2011 op initiatief van Marja Ruigrok (VVD) toegevoegd aan de procedure voor het Kunstenplan 2013-2016 middels een amendement op de Hoofdlijnennota. Hierin staat duidelijk dat bij de Uitstapregeling in een keer drie jaar subsidie wordt uitgekeerd.

Marja Ruigrok hield de wethouder voor dat er onduidelijkheid is ontstaan over de uitvoering van de Uitstapregeling. Niet alleen over de wijze waarop hij zal worden uitgekeerd, maar ook over mogelijke voorwaarden. Het is toch niet de bedoeling dat de instellingen het geld ook in drie jaar moeten uitgeven, zoals nu rondzingt? Met het oog op het volgende kunstenplan zei Ruigrok: ‘Het moet glashelder zijn hoe de regeling wordt uitgevoerd.’

De overige fracties sloten zich bij haar aan, waarbij Trots op Nederland nog wel even van de wethouder wilde horen dat het over drie jaar ook echt ‘einde oefening is’ voor de instellingen die gebruik maken van de Uitstapregeling. Voordat de wethouder het woord kreeg, merkte de voorzitter van de commissie KSZ, Marco de Goede, op dat de Uitstapregeling, die nu in het kunstenplan staat, de aandacht heeft getrokken van de commissie Algemene Zaken. Daar is de vraag opgekomen of de uitstapregeling ook voor welzijnsorganisatie zou kunnen werken.

Wethouder Gehrels was kort en bondig. De tekst van het amendement is inderdaad niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Over de uitkering ineens zei Gehrels: ‘Aan het eind van de dag is dit een digitaal besluit: je doet het wel of je doet het niet. Laten we het dus gewoon zo doen.’ Afgesproken is transparantie te vragen van de twee instellingen die nu gebruik van maken van deze mogelijkheid en hun te laten meedenken over de wijze waarop de uitstapregeling een vervolg zou kunnen krijgen in een volgende kunstenplanperiode.

De kunstraad heeft de Uitstapregeling altijd gezien als een eenmalige som waarmee een instelling uit de gesubsidieerde sector kan stappen. Met die uitstapsom kan het management investeren in de faciliteiten zodat de verdiencapaciteit toeneemt, een ontslagvergoeding meegeven aan overtollige medewerkers waardoor de exploitatielast afneemt of een buffer vormen voor moeilijke tijden in de vorm van een risicoreserve.

Geef een reactie