VVD wil duidelijkheid over toekennen van nadeelcompensatie

Ondernemers in de Admiraal de Ruijterweg hebben de afgelopen jaren meerdere malen te maken gehad met langdurige werkzaamheden in hun straat. Zo heeft de straat in 2008/2009 en 2011 opengebroken gelegen en was dit sinds begin dit jaar weer het geval. Daarbij komt dat de werkzaamheden langer hebben geduurd dan gebruikelijk. Zo heeft het college in de BEANTWOORDING van de schriftelijke vragen van het raadslid de heer Toonk van 25 januari 2013 aangegeven dat het door een ongelukkige samenloop van technische en financiële omstandigheden niet mogelijk was om de verschillende werkzaamheden meer op elkaar af te stemmen. Dat heeft ertoe geleid dat de werkzaamheden meer overlast hebben gegeven.

Hoewel het verstrekken van nadeelcompensatie aan gedupeerde ondernemers (nog) niet wettelijk verplicht is in de gemeente Amsterdam sinds 1 april 2012 toch de Algemene Verordening Nadeelcompensatie (AVN) van kracht. Met nadeelcompensatie kunnen gedupeerden in bepaalde gevallen, en onder bepaalde voorwaarden, een gedeeltelijke schadevergoeding van de gemeente ontvangen. Hierbij adviseert het schadeloket over de eventueel toe te kennen nadeelcompensatie, maar is de betreffende dienst of het betreffende stadsdeel uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de afhandeling.

Volgens BERICHTGEVING van AT5 blijkt uit het concept-advies van het schadeloket dat de eigenaar van café Kontact, geen compensatie krijgt. Hij zou een claim van 120.000,- ingediend hebben, maar kan vooralsnog niet rekenen op enige financiële tegemoetkoming.

Schriftelijke vragen

De gemeenteraadsleden Marja Ruigrok en Werner Toonk stelde namens de VVD-fractie de volgende schriftelijke vragen:

1. Kan het college aangeven hoeveel claims er in totaal bij de verschillende partijen zijn binnengekomen naar aanleiding van verschillende werkzaamheden in de Admiraal de Ruijterweg sinds 2008? Kan het college daarnaast aangeven hoe deze schadeclaims zijn afgehandeld door zowel het schadeloket als de verantwoordelijke partij?

2. Kan het college aangeven of er bij het toekennen van eventuele nadeelcompenstatie rekening wordt gehouden met de opeenstapeling van veroorzaakte overlast veroorzaakt door aan gemeente Amsterdam gelieerde organisaties? Wellicht dat de veroorzaakte hinder van een enkele partij niet als onevenredig groot wordt beschouwd, maar dat het totaal beeld wel leidt tot onevenredig veel schade. Kan het college garanderen dat ondernemers niet de dupe worden van een zogenaamde ‘gespreide verantwoordelijkheid’ onder deze partijen? Zo ja, hoe? Zo nee, is het college bereidt om extra maatregelen te treffen om dit te voorkomen?

3. In hoeverre erkent het college aansprakelijkheid bij gederfde inkomsten naar aanleiding van wegwerkzaamheden? Wanneer is er sprake van een ondernemersrisico en wanneer van onevenredig veel overlast/schade?

Geef een reactie