Gevelreclame De Uitkijk moet kunnen

Bioscoop De Uitkijk op de Prinsengracht mag van stadsdeel Centrum voortaan geen affiches en namen van het huidige filmaanbod op de gevel tonen. Wat VVD Amsterdam betreft moet voor bedrijven zoals De Uitkijk een uitzondering worden gemaakt.

Welstandsnota 2013

De gevelreclame en de verlichting van de voorgevel zijn volgens het stadsdeel in strijd met de Beleidsregels Gevelreclame die in 2008 zijn vastgesteld. Naar verwachting treedt op 1 augustus 2013 de nieuwe welstandsnota ‘De schoonheid van Amsterdam’ in werking. In deze nota is tevens het beleid voor gevelreclame vastgelegd waarbij een hardheidsclausule is opgenomen. Reclame die niet voldoet aan de regels maar die toch niet ontsierend is voor het stadsbeeld en geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de openbare ruimte kan door de Commissie voor Welstand en Monumenten worden toegestaan.

Uitzondering

Gemeenteraadslid Daniel van der Ree: “Het kan niet zo zijn dat één van de oudste filmtheaters van Amsterdam verdwijnt door regelzucht. Wat VVD Amsterdam betreft moet voor bedrijven zoals De Uitkijk die positief bijdragen aan de levendigheid en bedrijvigheid van het Amsterdamse centrum een uitzondering worden gemaakt.”

Vragen

Voor Daniel van der Ree en Marja Ruigrok was dit de aanleiding om het College van B&W de volgende vragen te stellen:

  1. Kan het College aangeven op welke wijze de beoordeling van de gevelreclame en verlichting van De Uitkijk -momenteel gebaseerd op de Beleidsregels Gevelreclame 2008-  anders zou zijn geweest wanneer deze was gebaseerd op de Welstandsnota 2013?
  2. In de Welstandsnota wordt gesproken van een hardheidsclausule, kan het College de criteria aangeven die worden gehanteerd om te bepalen welke bedrijven een beroep kunnen doen op deze clausule? Zijn er in het verleden bedrijven geweest die in aanmerking kwamen voor deze clausule? Zo ja, welke?
  3. Is het College het met VVD Amsterdam eens dat een aantal bedrijven in de binnenstad gezien hun historie maar ook gezien hun bijdrage aan de levendigheid van de stad op het vlak van gevelreclame in aanmerking komen voor de hardheidsclausule? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Geef een reactie