Meer vrijheid voor bonafide ondernemers

 

VVD Amsterdam zet zich al jaren in voor enerzijds strikte handhaving op malafide ondernemers en anderzijds voor zoveel mogelijk vrijheid voor bonafide ondernemers. Gemeente Amsterdam moet de kleine groep criminele ondernemers dicht op de huid zitten en tegelijkertijd de overgrote meerderheid, die op legale wijze zijn brood verdient, juist zo min mogelijk lastig vallen. Het verlengen van de horecavergunningstermijn van 3 naar 5 jaar past volledig in deze liberale gedachte.

Het indienen, beoordelen en verlengen van horeca exploitatievergunningen vormt een zware administratieve last voor zowel Gemeente Amsterdam als de horeca ondernemers zelf. Door de stadsdelen en de horecabranchevereniging is daarom de wens geuit om de looptijd van deze vergunningen te verlengen. Naast de administratieve lastenverlichting die het teweeg brengt, zorgt het verlengen van de vergunningstermijnen ook voor een financiële lastenverlichting voor de ondernemers. Doordat zij de leges minder vaak hoeven te betalen, besparen zij honderden euro’s.

Van 3 naar 5 jaar

De duidelijke behoefte aan deregulering heeft, in combinatie met een striktere handhavingstrategie, zoals beschreven in de Horecavisie 2011-2014, geleidt tot het oprekken van de looptijd van de horecavergunningen. Voortaan zullen deze vergunningen voor vijf in plaats van drie jaar afgegeven worden. Hiermee wordt de lang gekoesterde wens van de VVD, om meer vertrouwen te gunnen aan goede ondernemers, in vervulling gebracht.

In de zomer van 2012 heeft de gemeenteraad al ingestemd met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om de geldigheidsduur van de exploitatievergunning vrij te geven en de mogelijkheid te bieden om een vergunningtermijn van 5 jaar vast te stellen. Waar voorheen de maximale vergunningtermijn op 3 jaar stond, is er gekozen voor een formulering die de burgemeester de ruimte biedt om in een beleidsnota precieze invulling te geven aan de looptijd van een exploitatievergunning.

VVD voor deregulering

VVD Amsterdam zet zich al jaren in om goede ondernemers meer vrijheid te gunnen en zoveel mogelijk te ontzien van allerlei regelgeving. Zo heeft de VVD in 2010, samen met de toen kersverse coalitiepartners, direct een initiatiefvoorstel ingediend dat de lasten-en regeldruk voor burgers en bedrijven in Amsterdam met 25% moet verminderen. Dit was het eerste initiatiefvoorstel dat de coalitie heeft ingediend na de verkiezingen. Vervolgens is de VVD ook nog gekomen met het Masterplan Deregulering.

Bij deze initiatiefvoorstellen is het echter niet gebleven. In 2011 hebben de VVD-raadsleden Marijn Ornstein en Marja Ruigrok bijvoorbeeld nog het voorstel 90° BIBOB ingediend. De Wet BIBOB (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is bedoeld om te voorkomen dat de overheid de georganiseerde criminaliteit onbewust faciliteert. VVD Amsterdam heeft in haar voorstel echter gepleit om niet alle ondernemers over één kam te scheren en meer risico gestuurd te werk te gaan. Ook hierdoor worden vooral de foute ondernemers aangepakt en de goede meer vrijheid gegund.

Geef een reactie