Toekomstbestendig 1012

Het Wallengebied is één van de grootste en mooiste oude binnensteden ter wereld. Waar Coalitieproject 1012 zich richt op het decriminaliseren van dit gebied en het tegengaan van misstanden van de prostitutiebranche, krijgt het de volle steun van de VVD. De misstanden in het Wallengebied rechtvaardigen het ingrijpen van de overheid. Voor de VVD is het van belang dat dit ingrijpen dient ter normalisering van de buurt, zodat er ook weer ruimte komt voor marktwerking. Na ruim vier jaar maakt VVD-raadslid Marijn Ornstein de balans op: “Bij de start van het Coalitieproject in 2009 was het duidelijk dat het een lange adem zou vergen. Er zijn belangrijke stappen gezet richting normalisering van het Wallengebied, maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dit project ook in de volgende raadsperiode voort te zetten. Ik ben blij dat al mijn moties over de toekomst van 1012 unaniem zijn aangenomen”.

Op 13 maart 2014 sprak de gemeenteraad voor de laatste keer deze raadsperiode over Coalitieproject 1012. Vertrekkend raadslid Ornstein heeft met haar drie aangenomen moties nog een laatste stempel op de toekomst van het project weten te drukken. Zo heeft zij ervoor gezorgd dat ook voor buurtbewoners of andere kleine private investeerders de mogelijkheden worden onderzocht om te kunnen investeren in de nog op te richten NV Wallen of 1012 Inc. “Verschillende private partijen hebben aangegeven interesse te hebben om financieel te participeren in een 1012 Inc. Ik ben blij dat gezocht gaat worden naar manieren om deze partijen te laten meedoen, bijvoorbeeld door crowdfunding of speciaal voor dat doel bestemde aandelen. Dit kan aanmerkelijk bijdragen aan het creëren en behouden van een breed en langdurig draagvlak van bewoners en ondernemers in de buurt”, aldus Ornstein.

Daarnaast riep zij namens de VVD met succes op om een 1012 Inc primair te gebruiken voor het oorspronkelijk doel, namelijk het aankopen, ontwikkelen en beheren van panden en dus niet de scope te verbreden met allerlei andere activiteiten zoals marketing en communicatie over het 1012-project. Marketing hoort thuis bij partijen als Amsterdam City en City Marketing Amsterdam en proactieve communicatie over het project moet bij de projectorganisatie van de gemeente vandaan te komen. Omdat de projectorganisatie een kritische succesfactor is voor het welslagen van het Coalitieproject 1012, riep Ornstein tot slot de Burgemeester op om de gemeenteraad zo spoedig mogelijk een uitwerking voor te leggen hoe hij een toekomstbestendige projectorganisatie 1012 vorm gaat geven.

 

Coalitie wil fors minder ramen sluiten op de Wallen. De VVD Amsterdam heeft het project 1012 altijd gesteund, maar het sluiten van ramen is daarbij nooit een doel op zich geweest. Het gaat om het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid en daar worden meerdere instrumenten voor ingezet. De aanpak heeft tot nu toe goed gewerkt: spreiding coffeeshops, betere functiemenging, een breder publiek en nieuwe investeerders. Het gebied is meer beheersbaar geworden. Van de 470 ramen zijn er nu 115 gesloten en staan er nog 83 op de lijst om gesloten te worden. De VVD, D66 en de SP hebben de burgemeester gevraagd zo min mogelijk van deze laatste ramen nog te sluiten. Voor ons is daarbij functiemenging belangrijk. Juist de combinatie van nieuwe ondernemers, bewoners en prostitutie maakt de buurt in onze ogen dynamisch en aantrekkelijk.

Link

12 mei 2016

We hebben al heel erg vaak gesproken over 1012 INC. Het was mijn voorganger Marijn Ornstein die samen met Marieke van Doorninck de motie heeft ingediend die tot deze uitwerking heeft geleid. Ze heeft ook een actieve bijdrage gehad in het uiten van wensen en bedenkingen. De hoofddoelstelling is voor de VVD altijd geweest om de criminele infrastructuur te doorbreken en de leefbaarheid te vergroten (schoon, heel en veilig zijn daarbij voor de VVD altijd heel belangrijk geweest). De INC is een middel om een bijdrage te leveren aan deze doelen, die in deze voordracht ook SMART geformuleerd worden. En daar zijn we blij mee. Net als met de dwarskijksessie die een goed beeld geeft van de mogelijke valkuilen en daarvoor waarschuwt.

Voor de VVD is het economisch aspect ook altijd van belang. We moeten alert zijn dat ‘’gunhuren’’ niet teveel verstorend werken op een gelijk speelveld. Uiteindelijk willen we naar een herstel van vrije marktwerking en volop ondernemersruimte aan bonafide ondernemers.

Mevrouw Ornstein sprak al de wens uit voor een rechtvaardige, voorspelbare en transparante overheid. Ook ik vond het moeilijk dat bepaalde onderdelen niet openbaar besproken konden worden met onafhankelijke experts. Ik snap hierbij natuurlijk de concurrentiegevoelige informatie en ik stel de handreiking van de extra sessie vanmiddag dan ook op prijs. Net als met de openbare lijst brief van 27 gevallen waar gebruik is gemaakt van de hardheidsclausule (bijvoorbeeld de Hallen en de Pontsteiger). Dat geeft in elk geval een beter inzicht in de keuze van de uitzondering die in dit geval is gemaakt op het reguliere selectiebeleid in de deal met SAREF.

Bij elke business case ga je altijd van vooronderstellingen uit. Deze zouden anders zijn als we nu pas zouden beginnen met onderhandelen in plaats van tijden geleden. De economische situatie is veranderd, vastgoed in het oude stadshart is hot, wij zouden liever geen vastgoed buiten 1012 opnemen, we zouden de deal anders invullen.

Maar we zijn waar we nu zijn en wij houden het oog op de bal: namelijk het oprichten van de INC en deze als reguliere deelneming behandelen. En daar willen we graag naar toe. Met de bijbehorende doelstellingen over herontwikkeling, terugdringen monocultuur, herstellen van functiebalans, voorkomen van dubieus eigendom, een redelijk rendement en voldoende investeringscapaciteit. Omdat we de INC als een van de middelen zien, zijn we benieuwd naar het effect van de inzet van dit middel. We zouden de doelstellingen graag monitoren, niet alleen na 5 jaar maar ook tussentijds. De uitvoering moet tenslotte doeltreffend en effectief zijn.

Tot slot is een goede samenwerking tussen alle belanghebbenden en een goede borging in de buurt voorwaarde voor succes. We zien de uitgangspunten hiervoor opgenomen in de overeenkomsten met ruimte voor lokale investeerders en samenwerking in de buurt. Om dit aspect nog meer te benadrukken hebben we een motie opgesteld om alle huurders in 1012 INC de voorwaarde voor te leggen zich in te zetten voor de kwaliteit van de directe leefomgeving door middel van participatie in een BIZ, een ondernemersvereniging of een convenant met andere ondernemers en komen we met een motie over monitoring.

Vragen:

– Is het mogelijk om de doelstellingen te monitoren door bijvoorbeeld een dashboard?
– Waarom 50/50 vastleggen meeropbrengsten rendement en niet per jaar besluiten in aandeelhoudersvergadering?
– Wat is de planning nu? Wanneer kunnen de dames en heren in de INC daadwerkelijk aan de slag?

Geef een reactie