Algemene Beschouwingen

In de raadsvergadering van 1 oktober 2014 vonden de algemene beschouwingen over de Begroting 2015 plaats. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “De VVD wil de komende jaren ruimte scheppen voor bewoners, bezoekers en ondernemers in Amsterdam.”

Zie hieronder de VVD inbreng tijdens de algemene beschouwingen.

Voorzitter,

Ik denk dat iedereen van mijn generatie (geboren in de jaren 60) de boeken van Thea Beckman kent: ‘’Kruistocht in Spijkerbroek’’, maar ook ‘’Geef me de ruimte’’. Ik smulde van die historische kinderboeken. En nog steeds ben ik dol op ruimte. Toen ik 18 was, werd ik aangetrokken tot de dynamiek van de stad. In Amsterdam heb ik de ruimte gekregen om me te ontwikkelen en te ondernemen. Ik gun alle Amsterdammers die ruimte. Gelukkig zie ik dit terug in dit coalitieakkoord. Ruimte in de portemonnee, in schoolkeuze, de grond waar je op woont, hoe je naar je werk of naar huis gaat en hoe je onderneemt.

Ruimte speelt op allerlei manieren een steeds belangrijkere rol: de beleving van ruimte in de stad, de ruimte die mensen hebben om keuzes te maken en de ruimte die mensen hebben om te werken.

Mijn voorganger Robert Flos hield hier in 2010 zijn eerste Algemene Beschouwingen. In die tijd begon in Amsterdam net het besef door te dringen van de volle omvang van de economische crisis. Nu, 4 jaar later, zijn de eerste tekenen van herstel merkbaar en durven wij weer met voorzichtig optimisme naar de toekomst te kijken.

De huizenmarkt trekt aan, internationale bedrijven staan in de rij om zich in Amsterdam te vestigen, de grote musea zijn weer open en de grachtengordel vierde in 2013 haar 400steverjaardag.

Afgelopen maanden stonden de kranten vol met afgesloten winkelstraten, hordes toeristen van alarmerende proporties en werd een lans gebroken voor niet één maar twee deltaplannen die alles beter zouden maken. De boodschap was helder: Amsterdam was veel te druk.

Drukte betekent echter ook groei. Broodnodige groei. Zonder toeristen, zonder volle winkelstraten, zonder zakenlui wordt Amsterdam al snel – ik citeer hier de Financial Times  – ‘dat stille binnenwater bewoond door een steeds machtelozere elite, een heerlijke plaats voor trage ochtenden met koffie en kranten.’

Amsterdam is te waardevol om voor onszelf te houden. Als Amsterdam op slot gaat, houdt het op Amsterdam te zijn. Ondernemers zullen dit direct merken en dat kost banen voor Amsterdammers. Onze economie en werkgelegenheid zijn afhankelijk van onze gastvrijheid. Daarom wil de VVD de komende jaren ruimte voor zowel bewoners als bezoekers scheppen.

Amsterdam houdt niet op bij de grenzen van de grachtengordel. In New York weten toeristen al lange tijd dat er meer is dan Manhattan. Voor een museumbezoek of een avondje uit in een hip restaurant kun je immers ook de metro naar Brooklyn pakken. Ook in Amsterdam stappen bewoners en toeristen steeds vaker op de pont naar Noord om een film in Eye te pakken of een hapje te eten bij Café Modern of Pllek. Maar er is meer: We gaan eten in De Hallen in West, we shoppen in Oostpoort en gaan uit ons dak in de Ziggo Dome. De VVD wil alle ruimte voor pop-up winkels en restaurants, voor bars en creatieve bedrijven, voor al die initiatieven die zorgen dat het Amsterdam nog meer een plek wordt waar je wilt zijn. De overheid moet hierbij niet voor de voeten lopen maar een stap opzij zetten.

We moeten inzetten op een leefbare en toegankelijke stad. Bijvoorbeeld door de openingstijden van horeca, winkels, musea en overheidsinstellingen te verruimen. Doordat je ook ’s avonds na het uitgaan naar de kapper kan of die hakken kunt kopen, aangifte van de geboorte van een kind kunt doen of naar het museum kunt, nemen frequentie en druk van piekmomenten af. We moeten zoeken naar balans in ruimte en het beperken van ruimte van anderen. Overlast moet je aanpakken, met de middelen die je hebt en niet in een uitweg zoeken in het verbieden van zaken die je smaak niet zijn.

Ondernemers die niet meewerken aan het voorkómen van overlast veroorzaakt door hun activiteiten dienen aangesproken te worden. Voor zaken als een bankje op de stoep dat de doorgang niet belemmert of een vuilnisbak in de vorm van ijsje dat zwerfvuil tegengaat, dient echter wel ruimte te zijn. Ruimte die nu vaak ontbreekt. De VVD pleit daarom voor meer menselijke maat en meer meedenken met ondernemers. En het zoeken naar slimme oplossingen. Daarom wil de VVD onderzoeken hoe de wagens van de stadsreiniging ook ’s nachts ingezet kunnen worden zodat de binnenstad overdag schoon en bereikbaar blijft zonder de doorstroom te belemmeren.

Hoe meer ademruimte en speelruimte voor ondernemers, hoe groter de kans dat ze mensen aan zullen nemen. Hoe groter de kans dat je als werkzoekende aan de slag kunt. De VVD zet onverminderd in op een ‘fast lane’ vanuit armoede naar werk. Daarom moet de weg naar werk worden gestroomlijnd en obstakels worden weggenomen. Te vaak nog bereiken ons signalen dat bedrijven die mensen – al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt- willen inzetten bot vangen bij DWI. In een tijd dat de werkloosheid, hoewel licht gedaald, nog steeds hoog is, kunnen wij het ons niet veroorloven om zo met bedrijven en werkzoekenden om te gaan.

Ook moeten ondernemers die aantoonbaar goed gedrag vertonen en positief bijdragen aan de stad meer ruimte krijgen. Dit kan door het verder verminderen van de administratieve regeldruk en het schrappen van regels en verplichte vergunningen. Om innovatieve en duurzame ondernemers in de maakindustrie de ruimte te geven wil de VVD dat snel werk wordt gemaakt van een freezone in de haven. In deze vrijhaven kunnen bedrijven ondernemen zonder gehinderd te worden door al te veel regels. Wij dienen hier samen met D66 en SP op korte termijn een voorstel over in.

Om het ondernemerschap én de werkgelegenheid te stimuleren willen wij dat ondernemers minder belasting aan de gemeente hoeven te betalen. Vorig jaar werd op initiatief van de VVD de reclamebelasting voor 2014 gehalveerd. Wat de VVD betreft leidt iedere lastenverlichting tot een economische impuls en wij pleiten ook voor vermindering van de belastingen op ondernemerschap in 2015.

Voorzitter,

Ook voor de Amsterdammer gaat ruimte een steeds grotere rol spelen. Het afgelopen jaar zagen we een voorzichtig herstel van de Amsterdamse woningmarkt. Er worden meer nieuwbouwwoningen gebouwd en bestaande huizen staan minder lang te koop.

Dankzij het coalitieakkoord zal het niet lang meer duren of mensen hebben de ruimte om te kiezen voor afkoop van eeuwigdurende erfpacht. Dit komt heel erg in buurt bij koop.

Ook is er veel aandacht voor het middensegment, en terecht. De sportinstructeur, beveiliger of verpleger zullen steeds makkelijker een huis vinden in Amsterdam. Dat is fantastisch maar als het om duurdere huizen gaat, hebben we nog een wereld te winnen. Een echte ongedeelde stad biedt ook ruimte aan nationaal en internationaal talent dat we naar onze stad willen halen en behouden. Mensen die de stad niet alleen interessanter maken en die vele Amsterdammers aan het werk helpen en die nu nog te vaak voor een huis buiten Amsterdam kiezen. Dankzij de  VVD werd in de Structuurvisie aandacht besteed aan topwoonmilieus, wij zullen de komende jaren inzetten op verdere uitwerking hiervan.

Amsterdammers en bezoekers moeten de ruimte krijgen om zich zowel thuis als op straat veilig te voelen. De ruimte om veilig met een keppel op naar de sjoel te lopen, de ruimte om als stel van hetzelfde geslacht hand in hand op straat te lopen en de ruimte om ook op latere leeftijd in de stad te wonen omdat je jezelf –ook ’s avonds-nog steeds veilig voelt.

Op dit vlak is het VVD verhaal altijd duidelijk geweest: ook in de toekomst zullen wij onverminderd inzetten op middelen zoals cameratoezicht en wapencontroles die hebben bewezen de veiligheid in Amsterdam te vergroten. Daarnaast wordt de groep van 600 ergste veelplegers in de stad uitgebreid naar 1000. Zij kunnen rekenen op voortdurende aandacht en waar nodig interventie.

Extra aandacht gaat uit naar veiligheid op religieuze en maatschappelijke instellingen. Deze beveiliging is met name voor de Joodse gemeenschap in Amsterdam een zware last. De komende jaren trekt het college ook geld uit voor de intensivering van de strijd tegen radicalisering. Dit groeiende probleem raakt veel Amsterdammers. De VVD wil dat het Amsterdamse radicaliseringsbeleid wordt geïntensiveerd en dat er aandacht komt voor het aanpakken van de voedingsbodem van extremisten.

Voorzitter,

Ook het Amsterdamse onderwijs is gebaat bij ruimte. Dat geldt zeker voor populaire scholen die willen uitbreiden en voor de schoolkeuze van ouders. Wanneer een ouder zijn of haar kind naar een school wil sturen in een andere buurt moet dit mogelijk zijn. Voor diezelfde kinderen geldt dat ze moeten kunnen sporten zonder ellenlange wachtlijsten.

De komende jaren krijgt de gemeente er veel verantwoordelijkheden bij. Om mensen aan het werk te helpen. Om goede jeugdzorg te organiseren. Om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Om zorg dichtbij te organiseren. We zien dat we veel meer de kans krijgen om mensen te helpen, om zorg en welzijn rondom hun wensen te organiseren in plaats vanuit de verschillende instanties en budgetten. De VVD heeft vertrouwen in de aanpak van dit college om deze transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Voorzitter,

Ruimte gaat ook over de doorstroming van het verkeer. Te vaak stokt het verkeer doordat straten onnodig lang zijn opengebroken, omdat ze van twee- naar eenrichtingsverkeer gaan of omdat mensen meerdere rondjes moeten rijden op zoek naar een parkeerplaats. Dit kan en moet beter en wij zullen ons de komende periode inzetten om de doorstroming voor zowel auto’s als fietsers te verbeteren. Ook vinden wij dat plannen, zoals de bouw van een parkeergarage onder de Amstel, die voorheen linea recta in de prullenmand verdwenen, een tweede kans moeten krijgen. De gemeente moet particuliere initiatieven om in de stad te investeren de ruimte geven.

Dit brengt mij tot mijn laatste, maar niettemin zeer belangrijke punt: de financiële ruimte van ‘gewone’ Amsterdammers. Zij gaan er dankzij het college van D66, SP en VVD op vooruit. Vanaf volgend jaar betalen ze jaarlijks bijna €50,- minder voor het ophalen van hun huisvuil en vanaf 2016 zullen nog meer belastingen worden afgeschaft.  Wij zijn hier bijzonder blij mee en we zullen de komende jaren blijven inzetten op lastenverlichting.

Voorzitter,

Met enthousiasme en vertrouwen in de toekomst gaat de VVD de komende jaren werk maken van ruimte voor alle Amsterdammers.

 

Marja Ruigrok

Fractievoorzitter VVD Amsterdam

 

(alleen het gesproken woord geldt)

Geef een reactie