Regels en de Rek

Ik was net zo blij met de nieuwe verordening die we laatst hebben aangenomen. Er komen in Amsterdam meer mogelijkheden voor mengformules.

Winkels die ondergeschikte horeca hebben, mogen die voortaan exploiteren (weliswaar zonder alcohol te schenken, maar het begin is er). Dan is het dus extra jammer dat de regels die hierbij gelden zeer strikt worden toegepast bij een mooi concept als Hutspot. Een reden voor Ilham Saadi en mij om schriftelijke vragen te stellen.

2014 Volgnummer 286
Datum indiening 24 december 2014
Onderwerp: Schriftelijke vragen van de raadsleden mevrouw Saadi (PvdA) en mevrouw Ruigrok (VVD) inzake Hutspot

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.
In het Parool van 20 december jl. viel te lezen dat de horeca-afdeling van
conceptstore Hutspot op de Rozengracht op last van de gemeente in september
moest sluiten. Ook over de horeca in de vestiging van de winkel op de Van Woustraat
worden gesprekken met de gemeente gevoerd. Volgens het Parool hebben vijf
medewerkers door de sluiting van het café in de winkel op de Rozengracht hun baan
verloren.

Hutspot biedt sinds de zomer van 2012 huisvesting aan startende en gevestigde
ondernemers, ontwerpers en kunstenaars. In de conceptstore wordt zodoende een
verscheidenheid aan meubels, accessoires en kleding verkocht. Hierbij fungeert
horeca als belangrijk onderdeel van het concept.
De PvdA en de VVD zijn -zeker nu de werkgelegenheid en het ondernemerschap in
de creatieve sector in het gedrang komen- verontrust over de berichtgeving.
Gezien het vorenstaande hebben ondergetekenden de eer, namens de fractie van de
PvdA en de VVD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad
van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

Vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van de sluiting van de horeca-afdeling van
Hutspot op de Rozengracht? Hoe beoordeelt het college dit bericht?

2. Hoe wil het college concepten zoals Hutspot in het algemeen bejegenen? Is het college het met de PvdA en de VVD eens dat een conceptstore zoals Hutspot startende ondernemers in de creatieve sector de kans aanreikt om binnen een adequate omgeving hun talenten te ontplooien en hun onderneming uit te bouwen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat doet het college concreet om dergelijke concepten te faciliteren?

3. Is het college het met de PvdA en de VVD eens dat er gekeken moet worden
naar constructieve oplossingen voor horeca in conceptstores? Zo ja, hoe ziet het
college deze oplossing? Zo nee, waarom niet?

4. Hoe beoordeelt het college navolgende passage uit het concept-besluit ten
aanzien van exploitatievergunningvrije ondergeschikte horeca?

“I het Besluit burgemeester exploitatievergunningvrije ondergeschikte horeca
(artikel 3.9 APV) als volgt vast te stellen:
Artikel 1. Aanwijzing soorten horecabedrijven
Voor de volgende soorten horecabedrijven geldt de vergunningplicht als bedoeld
in artikel 3.8, eerste lid, van de APV niet:
2.1 horeca-activiteiten in winkels, waar bedrijfsmatig of anders dan om niet,
uitsluitend alcoholvrije dranken en/of eetwaren voor gebruik ter plaatse worden
verstrekt en die voldoen aan de volgende criteria:
2.1.2 het horecagedeelte beslaat geen groter vloeroppervlak dan maximaal 20%
van het netto vloeroppervlak van de hele winkel, en het horecagedeelte is niet
groter dan 20 m2;”

5. Kan het college aangeven welke concrete wijzingen in het bestaande beleid op
stapel staan ten aanzien van dergelijke conceptstores?

De leden van de gemeenteraad,
I. Saadi
M.H. Ruigrok

Artikel Parool 

Hutspot blij met vragen (Amsterdam FM)

Hutspot Parool

Hutspot

 

Amsterdam FM

 

Geef een reactie