Eerst bewegen dan bouwen

De ligging van Haarlemmermeer in Nederland is ideaal: midden in de Randstad en goed bereikbaar. Die goede bereikbaarheid is van groot belang voor inwoners en ondernemers. En voor een prettige leefomgeving, toekomstige woningbouw en economische ontwikkeling. In de Onderzoeks- en investeringsagenda Mobiliteit 2020-2023 komt het college daarom met maatregelen om die goede bereikbaarheid te behouden en waar mogelijk te verhogen. 

Wethouder Marja Ruigrok: 

“Het aantal inwoners en bedrijven groeit niet alleen in Haarlemmermeer maar ook in omliggende gemeenten. Daardoor neemt ook de hoeveelheid verkeer- en vervoersbewegingen toe. Doel van de investeringsagenda is om deze groei in goede banen te leiden én om tegemoet te komen aan het credo uit ons coalitieakkoord: ‘eerst bewegen dan bouwen’. (Dat wil zeggen: eerst wegen en fietspaden aanleggen en openbaar vervoer facilliteren en daarna nieuwe woonwijken bouwen.)”

Vrijheid van bewegen

De Investeringsagenda strekt zich uit over vier jaar en geeft inzicht in alle verkeers- en vervoersprojecten, maatregelen en investeringen. Uitgangspunt is dat iedereen zelf de keuze heeft hoe hij of zij zich verplaatst: met de fiets, het openbaar vervoer of de auto. Het college wil alle vormen van mobiliteit ondersteunen. Zo moeten onder meer het openbaarvervoernetwerk en de doorstroming van het autoverkeer verbeteren en wordt ingezet op betere fietsverbindingen. Daarnaast wil het gemeentebestuur de overlast van (sluip)verkeer terugdringen.

Fietsen is onderdeel van de mobiliteitsvisie

Iedereen heeft zelf de keuze hoe hij of zij zich verplaatst: met de fiets, het openbaar vervoer of de auto. Foto: Danny der Casembroot

Nieuw mobiliteitsbeleid

Na de Mobiliteitsvisie die eind vorig jaar door de raad is vastgesteld, is de Investeringsagenda de volgende stap in het nieuwe mobiliteitsbeleid. Daarna stelt het college samen met de raad jaarlijks een Uitvoeringsprogramma Beheer en Bereikbaarheid op waarin ook de plannen voor beheer en onderhoud worden opgenomen. 

Stapsgewijs 

Niet alle maatregelen uit de Investeringsagenda kunnen in één keer uitgevoerd worden. Daar ontbreken de financiële middelen voor. De gemeente doet dit stapsgewijs. Dat geldt ook voor de aanpak van de verkeersknelpunten die inwoners tijdens de participatie hebben aangegeven. 

Vervolg 

De Onderzoeks- en Investeringsagenda Mobiliteit wordt volgens planning op 5 september met de gemeenteraad besproken. Actuele informatie over de agenda van de raad is te vinden via: www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad 

Geef een reactie