Rondje Ringdijk

Als je in Haarlemmermeer woont, moet je een keer een rondje Ringdijk fietsen! Dat heb ik dan ook gedaan. Zo’n zestig kilometer rond! Ik elektrisch en mijn fietsgenoten op de racefiets. Ze namen me mee naar ‘’knippen op de dijk’’ (afsluitingen voor doorgaand verkeer), fietsstraten en andere maatregelen die genomen zijn of worden. Lees hierover alles in het artikel of geniet van mijn foto’s van dit avontuur.

https://www.facebook.com/673545799/posts/10156231061650800?sfns=mo

Om de Ringdijk veiliger en aantrekkelijker te maken neemt de gemeente op verschillende plekken maatregelen. Veel inwoners hebben hierover de afgelopen jaren meegedacht en meegepraat. In het vierde kwartaal van 2019 neemt de gemeente verkeersmaatregelen op de Leimuiderdijk in Leimuiderbrug en de Huigsloterdijk in Weteringbrug. Op de Zwanenburgerdijk in Zwanenburg is dit naar verwachting eind 2020.

Er rijdt veel verkeer over de Ringdijk. En een deel van dat verkeer rijdt ook nog eens te hard. Voor bewoners van de Ringdijk een probleem. Immers: het gaat om hun veiligheid en leefbaarheid. Om van de Ringdijk weer een aantrekkelijk en leefbaar gebied te maken is de gemeente in 2016 en 2017 met meer dan 500 bewoners van alle dorpen aan de Ringvaart in gesprek gegaan over wat er kan worden verbeterd. De gemeente heeft deze plannen gebundeld, aansluitend een visie opgesteld en voert verbetervoorstellen uit. Zo zijn er in Vijfhuizen een aantal chicanes verwijderd en is in Nieuwe Meer een fietsstraat aangelegd. In het vierde kwartaal van 2019 neemt de gemeente verkeersmaatregelen op de Leimuiderdijk in Leimuiderbrug en de Huigsloterdijk in Weteringbrug. Op de Zwanenburgerdijk in Zwanenburg is dit naar verwachting eind 2020. Wethouder Verkeer en Vervoer Marja Ruigrok fietste afgelopen week een rondje Ringvaart om meer te horen en te zien over de verkeersmaatregelen die per kern genomen worden.

Leimuiderdijk, Leimuiderbrug

Bewoners van de Leimuiderdijk vinden dat het verkeer met veel te hoge snelheid over de dijk raast. Samen is gekozen om de dijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting komt onder de Leimuiderbrug/N207. Door de onderdoorgang alleen geschikt te maken voor fietsverkeer, wordt het autoverkeer geweerd. Fietsverkeer en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de dijk. Bewoners hoeven met de auto nauwelijks om te rijden: ongeveer 100 meter. De Weteringweg neemt de functie voor het doorgaand verkeer over. Dat is, gezien het karakter van de weg, ook de bedoeling.

Huigsloterdijk/Leimuiderdijk, Weteringbrug

Deze dijken worden aantrekkelijker voor fietsers door de aanleg van een fietsstraat. De fietsstraat komt tussen Huigsloterdijk 42 en Leimuiderdijk 473. De maximumsnelheid voor auto’s blijft 30 kilometer per uur. Op het overige deel van de Huigsloterdijk en de Leimuiderdijk gaat de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom naar 50 kilometer per uur.

Overige maatregelen

Een andere maatregel is het afsluiten van de Huigsloterdijk ter hoogte van Weteringbrug voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer. Hierdoor daalt de hoeveelheid verkeer tussen Lisserweg en Weteringweg tot vrijwel nihil. Voor inwoners betekent deze afsluiting dat men ongeveer 500 meter moet omrijden. De gemeente gaat de wegversmallingen ter hoogte van Huigsloterdijk 85 en Leimuiderdijk 476, verwijderen en de bijbehorende voorrangsregeling wordt ingetrokken. Tot slot komt er op het kruispunt Huigsloterdijk/Lisserweg een voorrangsregeling, zodat het verkeer op de fietsstraat op de Huigsloterdijk voorrang op het verkeer op de Lisserweg.

Zwanenburgerdijk, Zwanenburg

De Zwanenburgerdijk in Zwanenburg is een van de drukste stukken van de Ringdijk, met ongeveer 5.500 auto’s per dag. De dijk wordt, ter hoogte van de Venenweg, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Minder gemotoriseerd verkeer biedt de mogelijkheid om op een deel van de dijk een 30 kilometerzone en een fietsstraat aan te leggen. Ook wordt de rijrichting met een bord aangegeven. Veiliger en prettiger voor de bewoners én kansen voor toerisme en recreatie. Om tot een locatiekeuze te komen voor de afsluiting, is op twee plaatsen een proefafsluiting geweest. Ook is er overleg geweest met de hulpdiensten. In het geval van een calamiteit kunnen de hulpdiensten de Zwanenburgerdijk blijven gebruiken.

Verkeersbesluiten

De verkeersbesluiten over Leimuiderdijk/Leimuiderbrug en over de Huigsloterdijk/Leimuiderdijk in Weteringbrug zijn gepubliceerd in de Staatscourant op 27 september. Het verkeersbesluit over de Zwanenburgerdijk in Zwanenburg is gepubliceerd op 30 september.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. In het bezwaarschrift moeten de redenen voor het bezwaar worden genoemd. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Geef een reactie