Haarlemmermeer bereikbaar

Het college van de gemeente Haarlemmermeer en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben de Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040 vastgesteld. Op 8 juli ligt de studie ter besluitvorming voor bij het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. Partijen willen gestructureerd werken aan de opgaven om te komen tot een benodigde toekomstige verkeers- en mobiliteitsstructuur in Haarlemmermeer tot 2040. De Netwerkstudie biedt een basis om het regionale mobiliteitsnetwerk klaar voor de toekomst te maken. Zo is en blijft de gemeente Haarlemmermeer naast goed bereikbaar ook een fijne leef- en werkomgeving.

Draagvlak voor opgaven en oplossingen  

Omwille van de sterke groei in het aantal inwoners en het aantal banen, kent de Metropoolregio Amsterdam een aantal grote uitdagingen op het gebied van wonen, werken, recreatie en vervoer. Dit geldt ook voor Haarlemmermeer waar een toename van het aantal woningen van meer dan 30 procent is gepland. Daarnaast vindt er (her)ontwikkeling van een aantal grote bedrijventerreinen plaats, zoals die in het stationsgebied van Hoofddorp en rondom Schiphol. Het behouden van een goede bereikbaarheid is de komende decennia niet vanzelfsprekend, maar samen met de Vervoerregio en de Provincie krijgt de gemeente die goede bereikbaarheid wel voor elkaar.  

Eerst bewegen dan bouwen 

Om gebieden geschikt te maken voor woningbouw is bereikbaarheid een voorwaarde. “Eerst bewegen dan bouwen” zegt de gemeente hierover. Dit vergt naast inzet en investeringen vanzelfsprekend een hechte samenwerking tussen het woningbouwprogramma en deze netwerkstudie. Dit laatste biedt een solide basis om de komende 10 tot 20 jaar samen de oplossingen en maatregelen uit te werken die nodig zijn voor de enorme woningbouwopgave. 

Vrijheid van bewegen 

Met deze netwerkstudie wordt er gekeken naar een aantal zaken. Van oplossingen voor voetgangers en fietsers tot gebruik van het openbaar vervoer en wegverkeer. Gemeente Haarlemmermeer streeft naar keuzevrijheid voor de reiziger. Door het aanbod voor wandelen, fietsen en gebruik van het OV te verbeteren neemt de keuzevrijheid van de reiziger toe. Daardoor wordt het mobiliteitsnetwerk inclusiever. Zo ontstaat er meer vrijheid van bewegen voor alle weggebruikers We zorgen dat de goedkopere en duurzamere oplossingen sneller in beeld komen.

Zo houden we Haarlemmermeer bereikbaar

De Netwerkstudie biedt een basis om het regionale mobiliteitsnetwerk klaar voor de toekomst te maken. Foto: Jur Engelchor

Draagvlak  

Er is door veel partijen meegedacht aan de netwerkstudie. Niet alleen door omliggende gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en Rijksoverheid maar ook door diverse belangenverenigingen en vervoerders, zoals de fietsersbond, TLN, VNO-NCW, Connexxion, NS en ProRail. Ook is er gesproken met vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden.  

Samenwerkingsagenda  

Om de diverse oplossingen op een gedeelde en samenhangende manier toe te kunnen passen, is een samenwerkingsagenda opgesteld als conclusie en start van het vervolgproces. De drie partijen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om te investeren in en uitvoering te geven aan de agenda. De daadwerkelijke fasering en de trekkende partij worden nog nader bepaald. Uit de Netwerkstudie blijkt dat er veel opgaven liggen in de gemeente Haarlemmermeer. Het realiseren van de vele woningen, bedrijven en voorzieningen vraagt om grote investeringen in de mobiliteit en een tijdige voorbereiding hierop. De Netwerkstudie heeft helder gemaakt waar die opgaven liggen. Ook vormt het een goede basis voor hoe de drie initiatiefnemers denken over hoe die ruimtelijke opgaven tot ontwikkeling gebracht kunnen worden en welke randvoorwaarden op het gebied van mobiliteit daarbij horen.  

De Netwerkstudie is daarmee een waardevol product en een goed voorbeeld van hoe de drie partijen samen optrekken om de opgaven op te pakken. De effecten zijn nu al te merken, omdat bestaande projecten al bijdragen aan de aanpak van de opgaven uit de Netwerkstudie. De eerste grote uitdaging die er ligt is die lopende projecten samen tot een goed resultaat te brengen. Voorbeelden hiervan zijn HOV Noordwijk-Schiphol, HOVASZ, HOV Westtangent en de Nieuwe Bennebroekerweg.

De samenwerkingsagenda wordt periodiek geconcretiseerd en geactualiseerd. Dit is de basis voor nadere afspraken over de fasering en prioritering van projecten. De partijen zullen de samenwerkingsagenda in de komende periode samen uitwerken. Zo kunnen niet alleen de gemeente maar ook de Provincies en de Vervoerregio projecten opnemen in de eigen studies en programma’s.   

De netwerkstudie is in te zien via de website van de gemeenteraad.

Gepubliceerd op: 30 jun 2021

Geef een reactie