Doortrekken Noord/Zuidlijn naar volgende halte

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp blijkt opnieuw het meest effectief in het oplossen van (inter)nationale en regionale knelpunten in bereikbaarheid. Ook maakt het extra woningbouw en arbeidsplaatsen mogelijk. In april 2021 nam het kabinet het advies van het Nationaal Groeifonds over om 1,5 miljard euro te reserveren voor het doortrekken van de metrolijn naar Hoofddorp. Rijk en regio hebben naar aanleiding van dit advies een verdiepend onderzoek gedaan naar de metro oplossing en deze vergeleken met alternatieve oplossingsrichtingen zoals trein en bus. Om het bedrag toegekend te krijgen is een aangepast voorstel nodig met een positief Maatschappelijk Kosten en Baten resultaat en perspectief op cofinanciering. Dat voorstel is nu ingediend. 

Knelpunten en ambities

De Schipholspoortunnel is één van de belangrijkste knelpunten voor het nationale spoornetwerk. Ook is het op station Schiphol Airport enorm druk. Om onveilige situaties op de perrons te voorkomen is het nodig de reizigersstromen te reguleren. Deze problemen bestaan nu al en worden in de toekomst groter. Alle prognoses wijzen erop dat de vraag naar openbaar vervoer in de MRA regio sterk gaat groeien. Rijk en regio zetten daarnaast in op ontwikkeling van grote aantallen nieuwe woningen en werklocaties op de Zuidas, het Schinkelkwartier en de stationsomgeving van Hoofddorp, wat leidt tot nog meer vervoersbewegingen. De aanwezigheid van hoogwaardig openbaar vervoer in de corridor Zuidwest Amsterdam – Schiphol – Hoofddorp is daarom noodzakelijk. 

Onderzoeksresultaten

In het onderzoek zijn meerdere oplossingsrichtingen onderzocht en de mate waarin ze bijdragen aan het duurzaam oplossen van de knelpunten en het realiseren van de ambities op het gebied van wonen, werken en ontwikkeling van het nationale spoor en internationale treinen. Het gaat om oplossingen met metro, bus en een nieuwe spoortunnel voor de trein. Het investeren in het doortrekken van de Noord/Zuidlijn van station Amsterdam Zuid tot Hoofddorp blijkt de beste keuze. Daarnaast levert de metro een aanzienlijke verbetering op voor de regionale bereikbaarheid en is meer internationaal treinverkeer mogelijk. Hierdoor kan het gebied uitgroeien tot dé internationale entree van Nederland. “Met de uitkomsten van dit onderzoek komt de doortrekking van de Noord/Zuidlijn weer een stap dichterbij. We gaan letterlijk naar de volgende halte’’, zegt lid van het dagelijks bestuur en wethouder van Haarlemmermeer Marja Ruigrok opgetogen.

Baten hoger dan kosten

Het saldo van maatschappelijke baten en kosten (het welvaartseffect) is voor de metro positief. Weliswaar moet er ruim 3 miljard Euro worden geïnvesteerd, maar het project levert maatschappelijk meer op dan het kost. In absolute termen bedraagt het positieve saldo 2,5 miljard Euro netto contant. De reistijdbaten vormen het grootste deel van de baten en is er een positief exploitatieresultaat. Ook draagt de metrodoortrekking positief bij aan het bruto binnenlands product van Nederland. Uitgevoerde gevoeligheidsanalyses op de uitgangspunten van de MKBA laten zien dat de welvaartseffecten robuust zijn. 

Start MIRT-verkenning

Naar verwachting maakt het nationaal groeifonds in het voorjaar de resultaten van de beoordeling bekend. Bij een positieve beoordeling van het voorstel kan het gereserveerde bedrag worden toegewezen. Met de toewijzing van het gereserveerde bedrag en het perspectief op cofinanciering kan de MIRT-verkenning naar het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp van startgaan. Daarnaast blijven Rijk en regio met elkaar in gesprek over het sluiten van de Amsterdamse metroringlijn (Isolatorweg – Amsterdam Centraal). 

Geef een reactie